Info
Innehåll

consentmanager Android SDK API

API


 

Konstruktör


Konstruktör för att skapa ett CmpManager-objekt

parametrar
Namn Typ

Beskrivning

sammanhang Sammanhang

Appens sammanhang

config CMPConfig

Konfigurationsobjektet för consent manager

closeListener Vid StängÅteruppringning

Återuppringningen som ska anropas när samtyckeslagret stängs

openListener OnOpenCallback

Återuppringningen som ska anropas när samtyckeslagret öppnas

cmpNotOpenedCallback OnCPMNotOpenedCallback

Återuppringningen som ska anropas när samtyckeslagret inte kunde öppnas

vid Felåteruppringning Vid feluppringning

Återuppringningen som ska anropas vid ett fel

openCustomLayer


Öppnar det anpassade samtyckeslagret

parametrar
Namn Typ

Beskrivning

aktivitet FragmentActivity

Aktivitetsinstansen där samtyckesskiktet ska visas

containerViewId @IdRes Int

ID:t för behållarens användargränssnitt där samtyckeslagret ska visas

Returer

En funktion utan returvärde

 

Exempelvis
val activity = requireActivity()
val containerViewId = R.id.container
openCustomLayer(activity, containerViewId)

 

checkAndOpenConsentLayer


parametrar
Namn Typ

Beskrivning

sammanhang Sammanhang

Appens kontextobjekt.

Exempelvis
val cmpManager = CmpManager()
cmpManager.checkAndOpenConsentLayer(context)

 

openCmpLayer


Returnerar om syftet (id) har rättigheter att sätta cookies

parametrar
Namn Typ

Beskrivning

sammanhang Sammanhang

Appens sammanhang

id Sträng

Syftets id

Observera: Ändamåls-id är detsamma som visas i syfteslistan och kan ha ett prefix som C

kontrollera Samtycke Boolean

 

Returer 
Typ Beskrivning
Boolean En boolean som indikerar om leverantören har samtycke till att sätta cookies.

 

Exempelvis
val vendorID = "1234"
val checkConsent = true
val result = hasVendorConsent(context, vendorID, checkConsent)
if (result) {
    // Vendor has the rights to set cookies
} else {
    // Vendor does not have the rights to set cookies
}

 

har säljarens samtycke


Returnerar om leverantören (id) har rättigheter att sätta cookies

parametrar
Namn Typ

Beskrivning

id Sträng:

Försäljarens ID

Observera: Leverantörs-id är detsamma som visas i ändamålslistan och kan ha ett prefix som C

Returer 
Typ Beskrivning
Boolean Om syftet har samtycke att sätta cookies

 

Exempelvis
val vendorId = "S123"

consentTool.hasVendor(vendorId)

 

harSyfte


Returnerar om syftet (id) har rättigheter att sätta cookies

parametrar
Namn Typ

Beskrivning

id Sträng:

Syftets id

Observera: Ändamåls-id är detsamma som visas i syfteslistan och kan ha ett prefix som C

Returer 
Typ Beskrivning
Boolean Om syftet har samtycke att sätta cookies

 

Exempelvis
val vendorId = "S123"

consentTool.hasPurpose(vendorId)

 

getVendorString


Returnerar om syftet (id) har rättigheter att sätta cookies

parametrar
Namn Typ

Beskrivning

id Sträng:

Syftets id

Observera: Ändamåls-id är detsamma som visas i syfteslistan och kan ha ett prefix som C

Returer 
Typ Beskrivning
Boolean Om syftet har samtycke att sätta cookies

 

Exempelvis
val vendorId = "S123"

consentTool.hasPurpose(vendorId)

 

 

getPurposeString


Returnerar syftena String, som sattes av consentmanager

parametrar

inga parametrar

Returer 
Typ Beskrivning
Sträng

Den sträng av syften som sattes igenom consentmanager

 

 

Exempelvis
val vendorId = "S123"

consentTool.hasPurpose(vendorId)

 

getPurposes


Returnerar syftena String, som sattes av consentmanager i ett Listobjekt

parametrar
Namn Typ

Beskrivning

id Sträng:

Syftets id

Observera: Ändamåls-id är detsamma som visas i syfteslistan och kan ha ett prefix som C

Returer 
Typ Beskrivning
Boolean Om syftet har samtycke att sätta cookies

 

Exempelvis
val vendorId = "S123"

consentTool.hasPurpose(vendorId)

 

Gammal översikt (tbd)

API

parametrar Returer

Beskrivning

 

openCmpConsentToolView(

Kontext sammanhang

)

sammanhang: Appens sammanhang ogiltig  Visar en modal vy med samtyckeswebbvyn. Om efterlevnaden accepteras eller avvisas kommer en stängningsfunktion att anropas. Du kan åsidosätta denna stängningsfunktion med din egen. Implementera därför OnCloseCallback och lägg till detta som en parameter. @apiNote användargränssnitt -> exempel: Öppna lager med knappåtgärd
       

openCmpConsentToolView(

Kontext sammanhang,

På Stäng Återuppringning

)

sammanhang: Appens sammanhang

 

ring tillbaka: OnCloseCallback som ska anropas när webbvyn stängs av åtgärd

 

ogiltig Visar en modal vy med samtyckeswebbvyn. Om efterlevnaden accepteras eller avvisas kommer en stängningsfunktion att anropas. Du kan åsidosätta denna stängningsfunktion med din egen. Implementera därför OnCloseCallback och ge den till denna funktion. Denna metod kommer inte att skicka en begäran till consentTool Server igen. Den kommer att använda det sista tillståndet. Om du bara vill öppna samtyckesverktygsvyn igen, om servern ger en svarsstatus == 1 använd checkAndProceedConsentUpdate-metoden @apiNote användargränssnitt -> exempel: Öppna Layer by button action

setCloseCmpConsentToolViewListener(

På Stäng Återuppringning

)

ring tillbaka: OnCloseCallback som ska anropas när webbvyn stängs av åtgärd ogiltig Ställer in en lyssnare. Om efterlevnaden accepteras eller avvisas kommer denna funktion att anropas. Du kan åsidosätta denna stängningsfunktion med din egen. Implementera därför OnCloseCallback och lägg till denna som parameter.
       
       

setCustomCmpConsentToolViewAction(

CustomOpenActionCallback customAction

)

customAction: CustomAction som ska anropas, förutom att visa samtyckesverktyget ogiltig Ställer in en anpassad åtgärd till ett serversvar.

setErrorDialogCmpConsentToolViewListener(

OnErrorDialogCallback återuppringning

)

ring tillbaka: OnOpenCallback, som bör anropas, när vyn kommer att öppnas. ogiltig Ställer in en lyssnare. Om överensstämmelsevyn öppnas kommer denna funktion att anropas. Du kan åsidosätta denna öppna funktion med din egen. Implementera därför OnOpenCallback och lägg till denna som parameter.

setNetworkErrorExceptionListener(

OnNetworkExceptionCallback callback

)

ring tillbaka: OnErrorNetworkCallback som måste anropas. ogiltig Ställer in en lyssnare som anropas om ett nätverksfel uppstår.

setOnCPMNotOpenedCallback(

OnCPMNotOpenedCallback callback

)

ring tillbaka: Åtgärden cmpNotOpenedCallback som kommer att anropas ogiltig Ställer in en åtgärd när samtyckeslagret inte kommer att öppnas

setOpenCmpConsentToolViewListener(

Kontext sammanhang,

Knapp gdprButton

)

sammanhang: Sedan Context of App

gdprButton: Knappen, openCmpConsentToolViewListener bör läggas till

ogiltig Ställer in en lyssnare på den givna knappen. Om knappen klickas, kommer en modal vy att visas med samtyckeswebbvyn. Om efterlevnaden accepteras eller avvisas kommer en stängningsfunktion att anropas. Du kan åsidosätta denna stängningsfunktion med din egen. Implementera därför OnCloseCallback och lägg till denna som en annan parameter. Om parametern inte är inställd, men setCloseCmpConsentToolViewListener användes för att lägga till en lyssnare till stängningshändelsen, kommer denna att användas.

setOpenCmpConsentToolViewListener(

Kontext sammanhang,

Knapp gdprButton,

På Stäng Återuppringning

)

sammanhang: Appens sammanhang

gdprButton: Knappen, openCmpConsentToolViewListener bör läggas till

 

ring tillbaka: OnCloseCallback som ska anropas när webbvyn stängs av åtgärd

ogiltig Ställer in en lyssnare på den givna knappen. Om knappen klickas, kommer en modal vy att visas med samtyckeswebbvyn. Om efterlevnaden accepteras eller avvisas kommer en stängningsfunktion att anropas. Du kan åsidosätta denna stängningsfunktion med din egen. Implementera därför OnCloseCallback och lägg till denna som den sista parametern.

setOpenCmpConsentToolViewListener(

På Stäng Återuppringning

)

ring tillbaka: OnCloseCallback som ska anropas när webbvyn stängs av åtgärd

ogiltig Ställer in en lyssnare. Om överensstämmelsevyn öppnas kommer denna funktion att anropas. Du kan åsidosätta denna öppna funktion med din egen. Implementera därför OnOpenCallback och lägg till denna som parameter.

setOpenPlaceHolderViewListener(

Kontext sammanhang,

Knappknapp,

Strängförsäljare

)

sammanhang: Appens sammanhang

Knappen: En åtgärdsknapp för att skapa platshållarvyn

leverantör: Leverantören som är tilldelad platshållaren

ogiltig Öppnar platshållarvyn vid knappklick för den tilldelade leverantören 
 

 

   

kallas denna dag(

Kontextkontext)

sammanhang: Appens sammanhang

boolean: om servern redan kontaktades denna dag Returnerar om servern redan har kontaktats denna dag.

clearAllValues(Kontextkontext)

sammanhang: Appens sammanhang

ogiltig Återställer samtyckesdata

skapaPlatshållare(

Kontext sammanhang, 

CMPPPlaceholderParams cmpPlaceholderParams, 

CmpPlaceholderEventListener cmpPlaceholderEventListener)

sammanhang: Appens sammanhang

cmpPlaceholderParams: 

tilldela nödvändiga platshållarparametrar

cmpPlaceholderEventListener: EventListener Interface för anpassade processfunktioner

CmpPlaceholder: UIView av platshållaren Skapar en platshållarvy för dynamisk innehållsblockering

exportCMPData(kontextkontext)

sammanhang: Appkontexten

Sträng: Samtyckessträngen En exportfunktion som kan anropas för att exportera den fullständiga samtyckessträngen som genereras av en ConsentWebView och sparas i delade inställningarna för denna enhet.

getCalledLast(Kontextkontext)

sammanhang: Appkontexten

Datum: Datum när servern senast anropades Ger information om det senaste datumet då servern kontaktades

getConfig()

 

CMPConfig:

CMPConfig-objekt

Returnerar CMPConfig som är inställd för närvarande

getGoogleACString()

sammanhang: Appkontexten

Sträng: USA Sekretesssträng av leverantörer som sattes igenom consentmanager

Returnerar den amerikanska integritetssträngen som ställts in av consentmanager

getInstance()

 

CMPConsentTool:

Det initierade singelögonblicket av consentmanager

Returnerar CMPConsentTool. Om du inte har initierat CMPConsentTool innan kommer undantaget CMPConsentToolInitialisation att kastas.

getInstanceUnsafe()

 

CMPConsentTool:

det initierade singelögonblicket av consent Manager, eller null.

Returnerar CMPConsentTool, eller null om det inte initierades. Den här metoden är osäker eftersom den kan leda till undantag för nollpekare, men om du är säker på att ConsentTool initierades tidigare kan du använda den här metoden utan att behöva fånga felet. Vi rekommenderar att du sparar det returnerade objektet från createInstant-metoden för att använda metoderna i consentManager.

getLastConsentString(

Kontextkontext)

sammanhang: Appkontexten

Sträng

Den senaste inställda samtyckessträngen

Returnerar det senast givna samtycket, presenterat i base64 av consentManager

getPurposes(Kontextkontext)

sammanhang: Appkontexten

Sträng: Den sträng av syften som sattes igenom consentmanager

Returnerar syftena String, som sattes av consentmanager

getUSPrivacyString(Kontextkontext)

sammanhang: Appkontexten

Sträng: USA:s sekretesssträng av leverantörer som sattes igenom consentmanager

Returnerar den amerikanska integritetssträngen som ställts in av consentmanager

getVendorsString(Kontextkontext)

sammanhang: Appkontexten

Sträng: Strängen av leverantörer som sattes igenom consentmanager

Returnerar leverantörssträngen som sattes av consentmanager

hasPurposeConsent(Kontextkontext,

Sträng-id,

booleskt ärIABPurpose)

sammanhang: appkontexten

id: ID för syftet

ärIABPurpose: Om syftet är satt av IAB-standard (V1/V2)

boolean

Om syftet har samtycke att sätta cookies

Returnerar, om syftet (id) har rättigheter att sätta cookies.

Uppmärksamhet: Ändamåls-id är detsamma som visas i syfteslistan och kan ha ett prefix som C

har säljarens samtycke(

Kontext sammanhang,

Sträng-id,

boolesk isIABVendor)

sammanhang: Appkontexten

id: Försäljarens ID

ärIAB-försäljare: om leverantören är inställd av IAB-standard (V1/V2)

boolean: Om säljaren har samtycke att sätta cookies.

Returnerar, om leverantören (id) har rättigheterna att sätta cookies

 

Uppmärksamhet: Leverantörs-id är detsamma som visas i leverantörslistan och kan ha ett prefix som C, S

importCMPData(

Kontext sammanhang, 

Sträng cmpData

)

sammanhang: Appkontexten

cmpData: Strängen som kommer att ställas in. ConsentString ska skickas som kodad base64 

boolean

Om importen lyckades eller om fel uppstår i strängen

En importmetod som kan anropas för att importera den fullständiga samtyckessträngen som genereras av en ConsentWebView till delade inställningarna för denna enhet.

needsAcceptance(Kontextkontext)

sammanhang: Appkontexten

boolean: om användaren behöver ge ett samtycke

Returnerar om användaren behöver ge ett samtycke, för att han inte gjorde det tidigare, eller för att samtycke Servern returnerade, att ett nytt samtycke krävs

needsServerUpdate(Kontextkontext)

sammanhang: Appkontexten

boolean: Om consentmanager behöver uppdateras

Om CMPS-inställningarna behöver uppdateras från servern, eftersom de inte var det den här dagen.

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till toppen