Info
Innehåll

[Enhet] 1. consentmanager SDK-integration

Funktioner

 • Stöder både iOS och Android-plattformar.
 • Ger en brygga mellan Unity och inbyggda plattformsspecifika CMP-funktioner.
 • Låter dig initiera, hantera användarens samtycke och hantera integritetsrelaterad data.

Komma igång

Installation

Användning

Följ dessa steg för att börja använda plugin-programmet.

Initieringen: För att använda CMP-funktionaliteten, initiera CMPManager-instansen.

CmpManager.Instance.Initialize(domain, codeId, appName, language);        

För domain använd serverdomänen som finns i din consentmanager konto under Meny > CMPs > Hämta koder för appar. För codeID använd kod-ID som finns på samma sida i ditt samtyckesmanagerkonto. Fälten appName och language kan ställas in av dig.

CmpManager.Instance.OpenConsentLayer();

Kontrollera samtycke: Kontrollera om användaren har gett sitt samtycke:

bool hasConsent = CmpManager.Instance.HasConsent();

callbacks: Ställ in återuppringningslyssnare för olika händelser:

CmpManager.Instance.AddEventListeners(OnOpen, OnClose, OnNotOpened, OnCmpButtonClicked, OnError);

Syfte och leverantörskontroller: Kontrollera om samtycke relaterat till specifika ändamål och leverantörer:

bool hasPurpose = CmpManager.Instance.HasPurpose(id);
bool hasVendor = CmpManager.Instance.HasVendor(id);

Exportera data: Exportera CMP-data:

string cmpString = CmpManager.Instance.ExportCmpString();

Konfigurera JSON

I CmpSdkConfig.json kan du ställa in den ursprungliga SDK-versionen för iOS och Android som kommer att användas för byggprocessen: 

Hitta de kompatibla inbyggda SDK-versionerna här.

{
 "displayName": "Consentmanager SDK",
 "name": "CmpSdk",
 "androidBasePath": "net.consentmanager.sdk",
 "version": "1.0.0",
 "androidLibraryVersion": "x.xx.x",
 "iosLibraryVersion": "x.xx.x",
 "description": "Unity plugin helps you to use native Consentmanager functionality on Android and iOS."
}

Bygg inställningar

Gå till för att ändra bygginställningarna Window -> CmpSdk 

pluginwindow-unity.png

iOS Bygginställningar

 • Aktivera iOS Build Script: Växla detta för att aktivera eller inaktivera byggskriptet som ansvarar för att integrera iOS SDK i Unity-projektet.
 • xcFramework-sökväg: Ange sökvägen till xcFramework-katalogen. Den här sökvägen kan redigeras direkt eller bläddra till med hjälp av den medföljande knappen.
 • Inkludera versionstagg: När det är aktiverat lägger du till iOS SDK-versionen till xcFramework-sökvägen, vilket möjliggör versionsspecifika konfigurationer.
 • Resulterande ramväg: Visar den fullständigt lösta sökvägen till xcFramework, inklusive SDK-versionen om versionstaggen ingår.
 • Aktivera insyn i appspårning: Växla detta för att aktivera funktionen App Tracking Transparency för iOS, vilket är nödvändigt för användarens samtycke enligt iOS sekretessriktlinjer.
 • App Tracking Transparency Consent Message: Ett textfält för att mata in det anpassade meddelande som visas för användare när de begär samtycke för spårning. Detta meddelande bör vara tydligt och kortfattat och förklara varför samtycke behövs.

Android Build-inställningar

 • Aktivera Android Build Script: Växla för att aktivera eller inaktivera byggskriptet för att integrera Android SDK i Unity-projektet. 
 • Integrera anpassad layout: När det är aktiverat tillåter detta användning av en anpassad layout för samtyckesskiktet för fragmentet UIView.

  Om du är intresserad av att använda en anpassad layout med fragment, se till att ditt Unity Project lägger till appcompat-beroendet. Lägg till en anpassad huvudmall
  Tillgångar/Plugins/Android/mainTemplate.gradle
  och lägg till beroendet:
  implementering 'androidx.appcompat:appcompat:1.xx'

Händelselyssnare

Återuppringningshändelse Beskrivning Parametrar godkända
På Öppna Utlöses när CMP-samtyckesverktyget öppnas. Ingen
På Stäng Utlöses när CMP-samtyckesverktyget stängs. Ingen
OnNotOpened Utlöses om CMP-samtyckesverktyget inte öppnas. Ingen
OnCmpButtonKlickade Utlöses när en knapp i CMP-samtyckesverktyget klickas. CmpButtonEvent buttonEvent
OnError Utlöses när ett fel uppstår i CMP-samtyckesverktyget. CmpErrorType errorType, string message
OnGoogleConsentUpdated Utlöses när Googles samtyckeslägesstatus uppdateras. CmpGoogleConsentModeStatus status
OnCmpATtrackingStatusChanged (endast iOS) Utlöses när appspårningstransparensstatus ändras. ATTrackingManagerAuthorizationStatus oldStatus, ATTrackingManagerAuthorizationStatus newStatus, double lastUpdated

 

Anpassad layout

Unity stöder olika anpassade layouter: 

    public enum ScreenConfig
    {
      FullScreen,
      HalfScreenBottom,
      HalfScreenTop,
      CenterScreen,
      SmallCenterScreen,
      LargeTopScreen,
      LargeBottomScreen,
    }

Exempel på användning: 

      _cmpConfig = new CmpConfig(CodeId, Domain, AppName, Language)
      {
        Debug = true,
        Timeout = 8000
      };

        _cmpConfig.UIConfig.screenConfig = (CmpUIConfig.ScreenConfig) Enum.Parse(typeof(CmpUIConfig.ScreenConfig), s); 
        _cmpManager.SetUIConfig(_cmpConfig.UIConfig); 

Referensdokumentation: Kom igång med Google Firebase för Unity

Integration: Unity Setup

För att använda Googles samtyckesläge stöder CMP Unity SDK ett gränssnitt för att ställa in Googles samtyckesstatus: 

// public class CmpSampleScript : MonoBehaviour, IOnCmpGoogleConsentUpdatedCallback { ... 
// Make sure to implement the Interface IOnCmpGoogleConsentUpdatedCallback
public void OnGoogleConsentUpdated(CmpGoogleConsentModeStatus status)
{
// Convert CmpGoogleConsentModeStatus to Firebase compatible dictionary
var firebaseConsentDict = new Dictionary<ConsentType, ConsentStatus>();

foreach (var consent in status.ConsentDictionary)
{
// Convert GoogleConsentType to Firebase ConsentType
var firebaseConsentType = ConvertToFirebaseConsentType(consent.Key);

// Convert GoogleConsentStatus to Firebase ConsentStatus
var firebaseConsentStatus = ConvertToFirebaseConsentStatus(consent.Value);

firebaseConsentDict[firebaseConsentType] = firebaseConsentStatus;
}

// Apply the consent settings to Firebase Analytics
FirebaseAnalytics.SetConsent(firebaseConsentDict);
AppendLog($"Google Consent Mode: {firebaseConsentDict}");
}

private static ConsentType ConvertToFirebaseConsentType(GoogleConsentType googleConsentType)
{
return googleConsentType switch
{
GoogleConsentType.AnalyticsStorage => ConsentType.AnalyticsStorage,
GoogleConsentType.AdStorage => ConsentType.AdStorage,
GoogleConsentType.AdUserData => ConsentType.AdUserData,
GoogleConsentType.AdPersonalization => ConsentType.AdPersonalization,
_ => throw new InvalidEnumArgumentException($"Unknown GoogleConsentType: {googleConsentType}")
};
}

private static ConsentStatus ConvertToFirebaseConsentStatus(GoogleConsentStatus googleConsentStatus)
{
return googleConsentStatus switch
{
GoogleConsentStatus.Granted => ConsentStatus.Granted,
GoogleConsentStatus.Denied => ConsentStatus.Denied,
_ => throw new InvalidEnumArgumentException($"Unknown GoogleConsentStatus: {googleConsentStatus}")
};
}

i det här exemplet anropas OnGoogleConsentUpdate-återuppringningen när användaren ger sitt samtycke. 

FirebaseAnalytics.SetConsent(firebaseConsentDict);

På den här raden är samtyckesstatus inställd på Firebase Analytics. De andra två funktionerna mappar CMP-samtyckesstatusen till Googles samtyckestyper och -status.

Färdkarta för framtida funktioner

 • disableVendorList, enableVendorList
 • disablePurposeList, enablePurposeList

Kompatibilitet

 • Unity 20XX.XX eller senare
 • iOS (via DllImport)
 • Android (via JNI)

Support

För buggrapporter, funktionsförfrågningar eller allmänna frågor, vänligen öppna ett problem på förvaret.

krediter

Skapad och underhållen av Skander Ben Abdelmalak.

Exempelskript

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Threading;
using CmpSdk.Callbacks;
#if UNITY_IOS
using CmpSdk.Delegates;
#endif
using CmpSdk.Models;
using Firebase.Analytics;
using Firebase.Extensions;
using UnityEngine;
using FirebaseApp = Firebase.FirebaseApp;

namespace CmpSdk.Samples.Scripts
{
  // V prefix for Vendor
  public static class Vendors
  {
    public const string GoogleAnalytics = "S26";
    public const string AmazonAD = "793";
    public const string Facebook = "S7";
    public const string S1 = "S1";
  }

  // P prefix for Purpose
  public static class Purposes
  {
    public const string P1 = "1";
    public const string Marketing = "C2";
    public const string Technical = "S2";
    public const string Security = "S1";
  }


  public class CmpSampleScript : MonoBehaviour, IOnOpenCallback, IOnCloseCallback, IOnCmpNotOpenedCallback,
    IOnCmpButtonClickedCallback, IOnErrorCallback, IOnCmpGoogleConsentUpdatedCallback
  {
    readonly List<string> _purposeList = new() { Purposes.P1, Purposes.Marketing, Purposes.Technical, Purposes.Security };

    readonly List<string> _vendorList = new() { Vendors.S1, Vendors.GoogleAnalytics, Vendors.AmazonAD, Vendors.Facebook };

    // UI elements
    private string _idPurposeOrVendorInputField;
    private string _importStringInputField;
    [SerializeField] private CmpUIManager uiManager;

    // CmpManager Instance
    private CmpConfig _cmpConfig;
    private CmpManager _cmpManager;
    private Thread _mainThread;

    // Configuration constants
    private const string CodeId = "TOOD Your CMP Code ID";
    private const string Domain = "delivery.consentmanager.net";
    private const string AppName = "UnityExample";
    private const string Language = "DE";
    private FirebaseApp _app; 
    
    private void Awake()
    {
      if (!Application.isPlaying)
      {
        Debug.Log("Application is not playing.");
        return;
      }
      
      FirebaseApp.CheckAndFixDependenciesAsync().ContinueWithOnMainThread(task => {
        var dependencyStatus = task.Result;
        if (dependencyStatus == Firebase.DependencyStatus.Available) {
          // Create and hold a reference to your FirebaseApp,
          // where app is a Firebase.FirebaseApp property of your application class.
          _app = FirebaseApp.DefaultInstance;

          // Set a flag here to indicate whether Firebase is ready to use by your app.
        } else {
          Debug.LogError($"Could not resolve all Firebase dependencies: {dependencyStatus}");
          // Firebase Unity SDK is not safe to use here.
        }
      });
      _cmpManager = CmpManager.Instance;
    }
    
    private void Start()
    {
      _cmpConfig = new CmpConfig(CodeId, Domain, AppName, Language)
      {
        Debug = true,
        Timeout = 8000
      };
#if UNITY_ANDROID
      _cmpConfig.UIConfig.isOutsideTouchable = true;
      _cmpConfig.UIConfig.SetAndroidUiType(AndroidUiType.Dialog);
#endif
      // Initialize Consent Manager
      InitializeCmpManager();
      // Initialize UI buttons
      InitializeUIButtons();

      // Launch Consent Manager
      _cmpManager.Launch();
    }

    private void InitializeUIButtons()
    {
      uiManager.CreateButtons(
        new ButtonData("Open", OnClickOpenConsentLayer),
        new ButtonData("Check", OnClickOpenConsentLayerOnCheck),
        new ButtonData("Check?", OnclickCheckConsentRequired),
        new ButtonData("ATT?", OnClickRequestATTrackingStatus),
        new ButtonData("Get Status", OnClickDebugConsentStatus),
        new ButtonData("Initialize", OnClickInitialize),
        new ButtonData("Accept All", OnClickAcceptAll),
        new ButtonData("Reject All", OnClickRejectAll),
        new ButtonData("Reset", OnClickResetConsentData),
        new ButtonData("Import", OnClickImportCmpString),
        new ButtonData("Export", OnClickExportCmpString)
      );
      uiManager.CreateDropdown("Screen Config", GetScreenConfigOptions(), s =>
      {
        AppendLog($"Set Screen ${s}");
        _cmpConfig.UIConfig.screenConfig = (CmpUIConfig.ScreenConfig) Enum.Parse(typeof(CmpUIConfig.ScreenConfig), s); 
        _cmpManager.SetUIConfig(_cmpConfig.UIConfig); 
      });
      uiManager.CreateDropdown("Purposes", _purposeList, s =>
      {
        _idPurposeOrVendorInputField = s;
        CheckHasPurpose(s);
      });
      uiManager.CreateDropdown("Vendors", _vendorList, s =>
      {
        _idPurposeOrVendorInputField = s; 
        CheckHasVendor(s);
      }); 
    }

    private void InitializeCmpManager()
    {
      _mainThread = Thread.CurrentThread;
      AppendLog("Consentmanager SampleScene started");

#if (UNITY_ANDROID || UNITY_IOS) && !UNITY_EDITOR
    _cmpManager.Initialize(_cmpConfig);
    _cmpManager.AddGoogleConsentModeListener(OnGoogleConsentUpdated);
    _cmpManager.AddEventListeners(OnOpen, OnClose, OnNotOpened, OnCmpButtonClicked, OnError);
#endif

#if UNITY_IOS
    CmpATTrackingManager.EnableAutomaticATTracking();
    CmpATTrackingManager.Instance.RegisterOnATTrackingStatusChangedListener(OnCmpATTrackingStatusChanged);
#endif
    }
    
    #region Button Events

    private void OnClickInitialize()
    {
      AppendLog("Initialize");
      _cmpManager.Launch();
    }

    private async void OnClickRejectAll()
    {
      AppendLog("Calling Reject All"); 
      await _cmpManager.RejectAll();
      AppendLog("Rejected All");
    }

    private async void OnClickAcceptAll()
    {
      AppendLog("Calling Accept All");
      await _cmpManager.AcceptAll();
      AppendLog("Accepted All");
    }

    private void OnClickRequestATTrackingStatus()
    {
      AppendLog("Request AT Tracking Status");
      _ = _cmpManager.RequestATTrackingPermission();
    }

    private async void OnclickCheckConsentRequired()
    {
      AppendLog("Calling Check Consent Required");
      var isRequired = await _cmpManager.CheckConsentIsRequired();
      AppendLog($"Is consent required: {isRequired}");
    }

    private void OnClickOpenConsentLayer()
    {
      AppendLog("Open Consent Layer");
      _cmpManager.OpenConsentLayer();
    }

    private void OnClickOpenConsentLayerOnCheck()
    {
      AppendLog("Open Consent Layer on Check");
      _cmpManager.OpenConsentLayerOnCheck();
    }

    private void OnClickImportCmpString()
    {
      AppendLog("Click Import");
      ImportCmpString();
    }

    private void OnClickResetConsentData()
    {
      _cmpManager.Reset();
      AppendLog("Reset");
    }

    private void OnClickDebugConsentStatus()
    {
      DebugConsentStatus();
    }

    private void OnClickExportCmpString()
    {
      var cmpString = _cmpManager.ExportCmpString();
      AppendLog($"Exported CMP String: {cmpString}");
    }

    private void CheckHasPurpose(string purposeId)
    {
      var hasPurpose = _cmpManager.HasPurpose(purposeId);
      AppendLog($"Has Purpose ({purposeId}): {hasPurpose}");
    }

    private void CheckHasVendor(string vendorId)
    {
      var hasVendor = _cmpManager.HasVendor(vendorId);
      AppendLog($"Has Vendor ({vendorId}): {hasVendor}");
    }

    private async void ImportCmpString()
    {
      var cmpString = _importStringInputField;
      CmpImportResult result;

      if (!string.IsNullOrEmpty(cmpString))
      {
        AppendLog($"Importing CMP String from input field: {cmpString}");
        result = await _cmpManager.ImportCmpString(cmpString);
      }
      else
      {
        AppendLog($"Importing CMP String from sample string: {cmpString}");
        result = await _cmpManager.ImportCmpString(cmpString);
      }

      AppendLog($"Unity import result: {result.IsSuccess} with message: {result.Message}");
    }

    #endregion

    #region Callbacks

    public void OnGoogleConsentUpdated(CmpGoogleConsentModeStatus status)
    {
      // Convert CmpGoogleConsentModeStatus to Firebase compatible dictionary
      var firebaseConsentDict = new Dictionary<ConsentType, ConsentStatus>();

      foreach (var consent in status.ConsentDictionary)
      {
        // Convert GoogleConsentType to Firebase ConsentType
        var firebaseConsentType = ConvertToFirebaseConsentType(consent.Key);

        // Convert GoogleConsentStatus to Firebase ConsentStatus
        var firebaseConsentStatus = ConvertToFirebaseConsentStatus(consent.Value);

        firebaseConsentDict[firebaseConsentType] = firebaseConsentStatus;
      }
      
      // Apply the consent settings to Firebase Analytics
      FirebaseAnalytics.SetConsent(firebaseConsentDict);
      AppendLog($"Google Consent Mode: {firebaseConsentDict}");
    }

    private static ConsentType ConvertToFirebaseConsentType(GoogleConsentType googleConsentType)
    {
      return googleConsentType switch
      {
        GoogleConsentType.AnalyticsStorage => ConsentType.AnalyticsStorage,
        GoogleConsentType.AdStorage => ConsentType.AdStorage,
        GoogleConsentType.AdUserData => ConsentType.AdUserData,
        GoogleConsentType.AdPersonalization => ConsentType.AdPersonalization,
        _ => throw new InvalidEnumArgumentException($"Unknown GoogleConsentType: {googleConsentType}")
      };
    }

    private static ConsentStatus ConvertToFirebaseConsentStatus(GoogleConsentStatus googleConsentStatus)
    {
      return googleConsentStatus switch
      {
        GoogleConsentStatus.Granted => ConsentStatus.Granted,
        GoogleConsentStatus.Denied => ConsentStatus.Denied,
        _ => throw new InvalidEnumArgumentException($"Unknown GoogleConsentStatus: {googleConsentStatus}")
      };
    }

    public void OnClose()
    {
      LogThreadContext("OnClose");
      AppendLog("CMPConsentTool closed");
    }

    public void OnCmpButtonClicked(CmpButtonEvent buttonEvent)
    {
      LogThreadContext("OnCmpButtonClicked");
      AppendLog($"CMPButton clicked. Event: {buttonEvent}");
    }

    public void OnNotOpened()
    {
      LogThreadContext("OnNotOpened");
      AppendLog("CMPConsentTool not opened");
    }

    public void OnError(CmpErrorType errorType, string message)
    {
      LogThreadContext("OnError");
      AppendLog($"Error: {errorType}, {message}");
    }

    public void OnOpen()
    {
      LogThreadContext("OnOpen");
      AppendLog("CMPConsentTool opened");
    }
#if UNITY_IOS 
    private void OnCmpATTrackingStatusChanged(ATTrackingManagerAuthorizationStatus oldStatus,
      ATTrackingManagerAuthorizationStatus newStatus, double lastUpdated)
    {
      var unixTime = lastUpdated;
      var dtDateTime = new DateTime(1970, 1, 1, 0, 0, 0, 0, DateTimeKind.Utc);
      dtDateTime = dtDateTime.AddSeconds(unixTime).ToLocalTime();
      AppendLog("OnCmpATTrackingStatusChanged: " + newStatus + " lastUpdated: " + dtDateTime);
    }
#endif
    
    #endregion

    private void DebugConsentStatus()
    {
      var hasConsent = _cmpManager.HasConsent();
      var allPurposes = _cmpManager.GetAllPurposes();
      var disabledPurposes = _cmpManager.GetAllPurposes();
      var enabledPurposes = _cmpManager.GetEnabledPurposes();
      var allVendors = _cmpManager.GetAllVendors();
      var disabledVendors = _cmpManager.GetDisabledVendors();
      var enabledVendors = _cmpManager.GetEnabledVendors();
      var exportCmp = _cmpManager.ExportCmpString();
      
      AppendLog("-----------------");
      AppendLog($"Unity All Purposes: {string.Join(", ", allPurposes)}");
      AppendLog($"Unity Disabled Purposes: {string.Join(", ", disabledPurposes)}");
      AppendLog($"Unity Enabled Purposes: {string.Join(", ", enabledPurposes)}");
      AppendLog($"Unity All Vendors: {string.Join(", ", allVendors)}");
      AppendLog($"Unity Disabled Vendors: {string.Join(", ", disabledVendors)}");
      AppendLog($"Unity Enabled Vendors: {string.Join(", ", enabledVendors)}");
      AppendLog($"Unity Exported CMP String: {exportCmp}");
      AppendLog($"Unity Has Consent: {hasConsent}");
      AppendLog($"Unity US Privacy String: {_cmpManager.GetUsPrivacyString()}");
      AppendLog($"Unity Google Ac String: {_cmpManager.GetGoogleAcString()}");
      AppendLog($"Unity Has Purpose C1: {_cmpManager.HasPurpose("c1")}");
      AppendLog($"Unity Has Vendor 10: {_cmpManager.HasVendor("628")}");
      AppendLog($"Unity Google Consent Mode Status: {_cmpManager.GetGoogleConsentModeStatus()}");
      AppendLog("-----------------");
    }

    #region Helper

    private void LogThreadContext(string callbackName)
    {
      var onMainThread = IsMainThread();
      var threadId = Thread.CurrentThread.ManagedThreadId;
      AppendLog($"{callbackName} called. Is main thread: {onMainThread} ID: {threadId}");
    }

    private bool IsMainThread()
    {
      return _mainThread.Equals(Thread.CurrentThread);
    }

    private void AppendLog(string message)
    {
      Debug.Log(message); 

      if (uiManager != null)
      {
        uiManager.AddLogText(message);
      }
    }
        
    private List<string> GetScreenConfigOptions()
    {
      var options = new List<string>();
      foreach (var config in Enum.GetValues(typeof(CmpUIConfig.ScreenConfig)))
      {
        options.Add(config.ToString());
      }

      return options;
    }

    #endregion
  }
}

 

Tillbaka till toppen